Search form

Mak 10:47

47Are nu ago itise Yesu Nasaretera ema ego tupia amira ge niniro arero ego senua awa, “O Yesu, ni Dawidira sibuna, ni na emo zo amuyo.”