Search form

Mak 10:48

48Ago senu ema saisai meni nu senero sewa awa, “Ni ge do.” Ago sewa, ata nu noko arero senua awa, “O Dawidira sibuna, ni na emo zo amuyo.”