Search form

Mak 10:49

49Ago senu giro Yesu meni dopero ego senua awa, “Zawa seu mae.” Ago senu nukare ema giti guma wai awa zawa sero sewa awa, “Azu oko wase. Eriro dope. Nu ni zawa toya.”