Search form

Mak 10:52

52Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Ni bamuyo. Tuma diai niso meni ni kora wetia.” Ago senu giti moka nuso ewanana wenu nu Yesu ebete ena ama ganenua awa.