Search form

Mak 11

Yesu nu ema tua zo meni wago wero Yerusalem witinua.

1Nukare nata Yerusalem zorage kei awewa. Nata kiaka eto zazo nusoto Betefasito Betanire ago itisowato awa. Ago kei awero dirumu zazo nuso Oliwa awa busuniro Yesu meni bua mai nuso eto gita bayariseto sero numoreto ego senua awa, 2“Nito semuro nata zorage itia amira bamuwoto. Baroto ago kei awero wo donki amira mai zo kimenera itia awa tamamunowato awa. Erama zo da di wo amira tame kaka arumamu. Wo awa besero puro muuto. 3Ota ema zo meni, ‘Nito ne wamu wo awa besinowito?’ ago samunoya, awa nito numore ego sewoto: ‘Tuara bua emira itia. Nu ego eya noko potamunoya.’ Ago sewoto.” 4Yesu meni ago senu nuto baro wo donkira mai awa tamuwato. Wo awa ema meni so bera kimeniwa ebete itinua awa tamuro besewato awa. 5Asi besinoiwato ema eni ago itiwa ami numoreto ego sewa awa, “Nito ne wamu muro wora asi besinowito?” 6Ago sewa giro nuto ge Yesu meni sariseto senua awa sewato giro dowa. 7Ago wewa nuto wo awa puro bamu Yesura nana niwato nukare mo nusokare wo tame potiwa Yesu meni wo tame witiro arumunua. 8Ago wenu ema saisai meni tama woi nusokare puro ebete ena sawa diwa. Eni meni buye baro ni bona kapero puro ebete potiro potiro bamuwa awa. 9Are ema gita susauwa amire ema ama tupiwa ami arero sewa awa, “Ema Tuara bera tupia nu awa bowi wanekai. 10Tua wero nuaira be nuso kei awamunoya, are nu bowi wanekai. Ewowo nasokai Dawidi amira ema tua waira be awa nune noko tamamunoya. Oro, oro, Anuture sanekai.” Ago sewa awa.

11Yesu meni Yerusalem kei awero Anutura ibu bamu amira toiro nena bamubamu awa ginua. Gosinoinu tua zizinoinu giro nu nata awa doro bua mai nuso 12 amire dai nata Betani amira bamuwa awa.

Yesu meni ni fik awa me ziai azu waru ge senua.

12Pina atinu nukare nata Betani awa doro susauwa Yesu nu meri betero giro 13ni zo zazo nuso fik awa gire aike ena giro nu me eni itita asero gamu sero bamunua awa. Nu ni amira zorage kei awero me tepo gi gege ginua. Awa nera kota, me ziaira be tepo. 14Are Yesu meni nire waru ge ego senua awa, “Ema zo me niso oko namunoya.” Ago senu bua mai nuso meni ge awa niniwa awa.

Yesu meni Anutura ibu bamura ena ema nena ina-pota

inoiwa awa tunenua.

15Nukare kei awe Yerusalem niwa Yesu nu ibu bamura toiro ema ibu mokara ena nena ina-pota wai ema awa dero eseniro tunenua awa. Ago inoise nu ema moni ina-pota wai ema amira tebol awa zinu kapeteninu ema ni guma potai ema amira arumai dai kapeteninua awa. 16Ago wero nukare nena dimuro ibu bamu amira izima-sauma wai azu senua. 17Nu numorekare ego senua awa, “Ge gayai zo ego itia ewa,

Ibu naso awa zebu serora

isa saira ibu itaise.

Ge gayai ago itia, ata nikare wetewa ibu awa bewana wai emara bezai masi ine inoya.” Ago senua awa.

18Ema bama dapikarago meni Yesura ge niniro di tainiwa. Ago wewa pris babezinomare lo ge gipai ema enire meni ge awa niniro Yesu azu wero nu damu sero ebata tamamu wewa awa.

19Tua zizinoinu Yesu bua mai nusore nukare Yerusalem doro bamuwa awa.

Ema tuma diaire meni isa sero nena pumamunoya.

20Pina atinu nukare aita wero ni fik amira zorage baro ni binenua awa giwa. Tatawi nusore dai binenua. 21Are Petoro meni ni awa giro kotumuro Yesure ego senua awa, “Gipai ema, ei gi. Nima ni fik zo waru watasa ami binitaya.” 22Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Nikare Anutu tuma diwo. 23Na ge me ego tona ewa. Ema zo meni dirumu emire ego samunoya awa, ‘Ni nitope eriro baro ewara dagimu.’ Nu ago samunoya, awa tani da ago ine nu emo kei awamunoya. Ata ema ami duba eto wamunoya, awa tani awa oko kei awamunoya. Nune, ‘Ge dirumure sesena awa me wamunoya,’ asero nuamunoya, awa tani awa nu emo kei awamunoya. 24Are na nimorekare tona ewa. Nikare nena zo pumamu sero giro isa samunowa be amire nikare ego kotumuwo: Anutu meni nena awa namorekare potamunoya. Ago kotumamunowa, awa nena awa pumamunowa. 25Ota nikare isa samu sero giro dopero amire ema zore duba mou puro noma giro mou awa diseu. Mama nasokai utura itewia ami pasina nisokare dai disaise sero nikare emara pasina awa diseu. [ 26Ata nikare ema zora pasina kaka disamu wamunowa, awa Mama nasokai utura itewia ami pasina nisokare dai oko disamunoya.]” Yesu meni ago senua awa.

Ai meni putou Yesure potinu, awa ninamu sero nu atata wewa.

27Nukare noko tera baro Yerusalem kei awewa. Ago kei awewa Yesu meni ibu bamura ena aita inoinu pris babezinoma ata lo ge gipai ema eni ata simai eni ami nuso nana kei awero 28numore ego sewa awa, “Ni namorekare se. Ni ara bera tani awa inowesi? Agai senu tani awa inowesi?” 29Ago sewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Na nikare atata zo wamunona. Nikare ina namore samunowa, awa nane da ago ine ara bera tani awa inoweni amira susu samunona. 30Yohane ge ou bua nuso awa ara bera inoisi, — emara berata Anutura bera ni? Ge seu gane.” 31Ago senu nukare nutopekare ge ina-sa inoise ego sewa awa, “Nakai Yohanera ou gutai awa utura nena asamunonakai, awa nu ego samunoya, ‘Are nikare nogoro ge nuso kaka ninamu wisewi?’ 32Ata nakai ego samunonikaita? ‘Yohanera ou gutai awa eramara nena.’ Ago samunonikaita?” Ago ina-sa wewa. Awa nera kota, ema bama dapikarago meni Yohane gasara nu porofete me inoisonua, are nukare ema bama azu inoise 33Yesure ego sewa awa, “Nakare kaka gamu inonakare.” Ago sewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Are na ara bera tani awa inoweni amira susu awa nimorekare oko kerenamunona.” Ago senua awa.