Search form

Mak 11:1

Yesu nu ema tua zo meni wago wero Yerusalem witinua.

1Nukare nata Yerusalem zorage kei awewa. Nata kiaka eto zazo nusoto Betefasito Betanire ago itisowato awa. Ago kei awero dirumu zazo nuso Oliwa awa busuniro Yesu meni bua mai nuso eto gita bayariseto sero numoreto ego senua awa,