Search form

Mak 11:11

11Yesu meni Yerusalem kei awero Anutura ibu bamu amira toiro nena bamubamu awa ginua. Gosinoinu tua zizinoinu giro nu nata awa doro bua mai nuso 12 amire dai nata Betani amira bamuwa awa.