Search form

Mak 11:12

Yesu meni ni fik awa me ziai azu waru ge senua.

12Pina atinu nukare nata Betani awa doro susauwa Yesu nu meri betero giro