Search form

Mak 11:15

Yesu meni Anutura ibu bamura ena ema nena ina-pota

inoiwa awa tunenua.

15Nukare kei awe Yerusalem niwa Yesu nu ibu bamura toiro ema ibu mokara ena nena ina-pota wai ema awa dero eseniro tunenua awa. Ago inoise nu ema moni ina-pota wai ema amira tebol awa zinu kapeteninu ema ni guma potai ema amira arumai dai kapeteninua awa.