Search form

Mak 11:18

18Ema bama dapikarago meni Yesura ge niniro di tainiwa. Ago wewa pris babezinomare lo ge gipai ema enire meni ge awa niniro Yesu azu wero nu damu sero ebata tamamu wewa awa.