Search form

Mak 11:2

2“Nito semuro nata zorage itia amira bamuwoto. Baroto ago kei awero wo donki amira mai zo kimenera itia awa tamamunowato awa. Erama zo da di wo amira tame kaka arumamu. Wo awa besero puro muuto.