Search form

Mak 11:21

21Are Petoro meni ni awa giro kotumuro Yesure ego senua awa, “Gipai ema, ei gi. Nima ni fik zo waru watasa ami binitaya.”