Search form

Mak 11:24

24Are na nimorekare tona ewa. Nikare nena zo pumamu sero giro isa samunowa be amire nikare ego kotumuwo: Anutu meni nena awa namorekare potamunoya. Ago kotumamunowa, awa nena awa pumamunowa.