Search form

Mak 11:25

25Ota nikare isa samu sero giro dopero amire ema zore duba mou puro noma giro mou awa diseu. Mama nasokai utura itewia ami pasina nisokare dai disaise sero nikare emara pasina awa diseu. [