Search form

Mak 11:26

26Ata nikare ema zora pasina kaka disamu wamunowa, awa Mama nasokai utura itewia ami pasina nisokare dai oko disamunoya.]” Yesu meni ago senua awa.