Search form

Mak 11:3

3Ota ema zo meni, ‘Nito ne wamu wo awa besinowito?’ ago samunoya, awa nito numore ego sewoto: ‘Tuara bua emira itia. Nu ego eya noko potamunoya.’ Ago sewoto.”