Search form

Mak 11:31

31Ago senu nukare nutopekare ge ina-sa inoise ego sewa awa, “Nakai Yohanera ou gutai awa utura nena asamunonakai, awa nu ego samunoya, ‘Are nikare nogoro ge nuso kaka ninamu wisewi?’