Search form

Mak 11:32

32Ata nakai ego samunonikaita? ‘Yohanera ou gutai awa eramara nena.’ Ago samunonikaita?” Ago ina-sa wewa. Awa nera kota, ema bama dapikarago meni Yohane gasara nu porofete me inoisonua, are nukare ema bama azu inoise