Search form

Mak 11:8

8Ago wenu ema saisai meni tama woi nusokare puro ebete ena sawa diwa. Eni meni buye baro ni bona kapero puro ebete potiro potiro bamuwa awa.