Search form

Mak 12:12

12Nukare Yesura ge niniro nu ge bezai awa numorekare senua awa giro nu gera potamu sewa, ata nukare ema diti bamu ago itiwa awa azu wero giro Yesu doro bamuwa.