Search form

Mak 12:16

16“Nikare nogoro na gaero gamu inowi? Moni zo potiu mai gane.” Ago senu nukare moni zo potiwa pumuro ego senua awa, “Ititire owere monira itia ewa awara ni?” Ago senu nukare ego sewa awa, “Awa Sisara.”