Search form

Mak 12:31

31Lo ge namba tu awa ego ewa,

Ni nitope ara tapinowesa, da ago ine ema enire weyo. Lo ge eto ami gege bamu inorato. Lo ge zo ago ine tepo.” Ago senua awa.