Search form

Mak 12:35

Yesu meni nukare Kristora susu garise sero atata wenua.

35Yesu meni Anutura ibu bamura toiro nukare ge tugata inoise ego senua awa, “Lo ge gipai ema meni ego towera, ‘Yuda emara Soyai Ema zazo nuso Kristo, nu ami Dawidira sibuna.’ Nogoro ago toweri?