Search form

Mak 13:21

21Are be amire ema zo meni nimorekare ego sai oko ninawe, ‘Ewa Soyai Ema nasokai awa.’ Ota, ‘Soyai Ema nasokai owa.’ Ge ago ine sero muro baro awara oko ninawe.