Search form

Mak 13:24

Ama Emara Mai mamunoya.

24Yesu meni ago sero senua awa, “Yaya tamaira be awa tepo wai amire waiko mume wamunoya. Ago wai inuara zasimai awa dai tepo wamunoya.