Search form

Mak 13:30

30Na ge me nimorekare tona ewa. Ema bama zeme zebura nora ami kaka betero tepo wamu nuara amire nena awa dapikarago kei awamunoya.