Search form

Mak 13:5

5Ago sewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Ema zo meni nikare etete nai azu, nikare giro baitiu.