Search form

Mak 13:7

7Nikare bogi-zuzuna zorage itamunora amire bogi-zuzuna zora-zarako itamunora amira oziga niniro azu oko wawe. Bogi-zuzuna kei awamunora, ata kei awara zebura be oko eya pesunamunoya. Ama tani eni susumuro kei awamunora.