Search form

Mak 13:9

9Ata nikare nitopekare giro baitiu. Nukare nikare puro gera potamunora. Nunekare nikare yere ibu duru ena wamu meni damunora. Nikare bua mai naso wero nowewa, are nunekare nikare puro ema babezinomare ema tuare amira nana potara dopamunowa awa. Dopero ge me numorekare samunowa.