Search form

Mak 14:10

Yudas nu Yesu gera potamu sero ema giti kopira nana bamunua.

10Be amire Yudas Iskeriot, nu bua mai 12 amira zo, ami Yesu kereniro gera potamu sero pris babezinomara nana bamunua awa.