Search form

Mak 14:11

11Bamunu nukare ge nuso niniro yawa sara wero numore ego sewa awa, “Ago wasa nakare omata eni nimore potamunonakare.” Ago sewa giro nu Yesu gera potaira ebata tamamu bua wenua.