Search form

Mak 14:13

13Ago sewa giro Yesu meni bua mai nuso eto iyetitinoise numoreto ego senua awa, “Nito nate baroto ema zo ou aura dimuro puro susawia awa tamamunowato awa. Nito numore dai bayamunowato.