Search form

Mak 14:21

21Ge gita gaewa itewia da ago ine na Emara Mai meni betamu susawena. Ata ema na Emara Mai kerenamunoya, nu awa, Oi, ina nuso nogo pumamunoi? Mia nu kaka pumamu wamia, awa nu waya oko tamamia.” Ago senua awa.