Search form

Mak 14:23

23Ago sero nu akou ou wainre zo pumuro Anuture kokopai asero numorekare potinu nukare dapikarago puro niwa.