Search form

Mak 14:36

36Isa ago toise ego senua awa, “O Mama naso, ni tani dapikarago wai te inoya. Ni yaya ei awa naso nana ena pumuyo. Ata kotumai nasora kota, kotumai nisora weyo.”