Search form

Mak 14:44

44Gita kerenai ema ami iwo dubu bamure ge zo gipero ego senua awa, “Ema nane saniro imamunona, numa awa. Are nikare nu saniro puro bayamunowa.”