Search form

Mak 14:48

48Ago wenu Yesu meni iwo dubure ego senua awa, “Nikare kasiware dobare puro tupewa, awa goroba ema zo puro benamu mago inowa.