Search form

Mak 14:53

Nukare Yesu puro giti kopi dubura nana benaura ena gera potiwa.

53Nukare Yesu puro pris bamura nana bamuwa pris babezinomare simai enire lo ge gipai ema enire ami so amira auniwa awa.