Search form

Mak 14:54

54Ago wewa Petoro meni Yesu zora-zarako ena ama ganero muro pris bamura goma toiro baro uma wai ema amire dai arumuro ni awinoise kakame itinua awa.