Search form

Mak 14:6

6Ago sewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Nikare bama dou. Nikare nogoro bamere zuzu towi? Tani nu namore wetia, awa tani ewanana.