Search form

Mak 14:60

60Pris bamu meni nusokare nana soe damu dopero Yesure ego senua awa, “Ni nogoro ge niso tora amira ina kaka samu ge tepo itesi?”