Search form

Mak 14:61

61Ago senua, ata Yesu meni ge ina kaka samu tepo dopero itinua awa. Ago wenu pris bamu meni noko atata wero senua awa, “Ni Yuda emara Ema Tua zazo Kristo Anutura Mai meta tepo ni?”