Search form

Mak 14:63

63Ago senu pris bamu meni Yesu nu Anutura zazo dena-betena wenu sia sero tama woi nuka nuso zinu keenu ego senua awa, “Nakai nogoro ema eni muro nu gera potarise samunonikai? Nu nutope aware gera potia.