Search form

Mak 14:66

Petoro meni Yesu begi wenua.

66Petoro meni bage kakame ena arumuro itinu pris bamura soumai bama diri zo meni muro Petoro ni awinoise itinu