Search form

Mak 14:67

67giro nu ua inoise ego senua awa, “Ni dai Yesu Nasaretera ema amire dai nowesa.”