Search form

Mak 14:70

70Ago senu Petoro meni noko begi wero “Tepo awa,” ago senua awa.

Be pei-kaka tepo wenu amire ema ago itiwa ami Petorore ego sewa awa, “Ge me tonakare awa. Ni dubu nuso amira zo awa. Nera kota, ni dai ni Galilaya ema zo.”