Search form

Mak 14:72

72Ago senu kokara eya ge namba tu senua awa. Kokara ge senu Petoro meni Yesura ge kotumunua. Yesu meni gita Petorore ego senua awa, “Nine kokara ge be eto kaka samure na begi wasa be etorobara wamunoya.” Yesu meni gita ago senua, awa nutope kotumuro di bamu senua awa.