Search form

Mak 15:10

10Pilato meni pris babezinoma nukare Yesu zuzu sero tepo puro bamuro nuso nana potiwa awa kotumuro amire ago senua awa.