Search form

Mak 15:2

2Puro bamuwa Pilato meni nu atata wero senua awa, “Ni Yuda emara ema tua ni?” Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Iyo, tosa awa.” Ago senua awa.