Search form

Mak 15:20

20Nukare nu isipitinomite tama woi bewa dito ine awa dutuniro doro tama woi nuso noko wosuniwa pumunu ni pasinaira damu sero puro bamuwa awa.